Nasza strona WWW zapisuje w Twoim urządzeniu małe pliki tekstowe tzw. cookies (ciasteczka). Są one wykorzystywane w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na naszej stronie internetowej, zapisywaniu indywidualnych preferencji oraz umożliwiają logowanie się do serwisu. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie przeglądarki na akceptację cookies, oznacza wyrażenie świadomej zgody na takie praktyki. Dowiedz się więcej.       ZAKCEPTUJ COOKIES

REGULAMIN SERWISU OGŁOSZENIOWEGO
Biura Pośrednictwa Mieszkań

1.
Niniejszy regulamin jest jednocześnie Umową pomiędzy Użytkownikiem zamieszczającym ogłoszenie na stronie internetowej Biura Pośrednictwa Mieszkań BRATNIAK, a serwisem ogłoszeniowym Biura Pośrednictwa Mieszkań BRATNIAK (nazywany dalej "Serwisem") oraz Zamieszczający ogłoszenie (zwany dalej "Zamieszczającym") ustalają następujące warunki zamieszczania i modyfikowania ogłoszeń w Serwisie.

2.
Zamieszczający ponosi wyłączną odpowiedzialność prawną wynikającą lub związaną z treścią ogłoszenia i ilustracji do niego dołączonych. Zamieszczający oświadcza i zapewnia, że ogłoszenie jest zgodne z polskim prawem oraz że Zamieszczający posiada wszelkie prawa zezwalające na wykorzystanie ogłoszenia lub wypowiedzi przez Serwis dla celów niniejszej Umowy. Ponadto Zamieszczający oświadcza, że korzystanie, powielanie oraz dystrybucja ogłoszenia lub wypowiedzi nie naruszy przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym między innymi praw autorskich, patentowych, nie zniesławi, nie naruszy prywatności ani godności, nie naruszy praw zapobiegających dyskryminacji ani też innych praw jakiejkolwiek osoby fizycznej bądź osoby prawnej.

3.
Zamieszczający godzi się zadośćuczynić i uwolnić Administratora od wszelkiej odpowiedzialności, strat, szkód, roszczeń bądź powództw, w tym zwróci koszty związane z honorariami dla prawników oraz postępowaniem sądowym ewentualnie poniesione przez Administratora w związku lub w wyniku naruszenia przez Zamieszczającego Ogłoszenie któregokolwiek z wyżej wspomnianych zobowiązań.

4.
Ogłoszenia w Serwisie mogą być umieszczane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Zakazuje się w szczególności umieszczania treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, uważanych za niemoralne, dyskryminujących, uwłaczających lub będących w sprzeczności z prawem. Zakazuje się umieszczania zdjęć pornograficznych, erotycznych i zawierających nagość. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia ogłoszeń, które zawierają wskazane powyżej elementy jak również treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.

5.
Każde ogłoszenie standardowe zamieszczone w Serwisie musi dotyczyć oferty wynajmu kwatery i zawierać jedną ofertę, nie może być zbiorem wielu ofert i może być zamieszczone tylko w kategorii i regionie zgodnej z treścią ogłoszenia i daną ofertą. Zakazuje się umieszczania tego samego ogłoszenia wielokrotnie. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia ogłoszeń, które nie są ofertą wynajmu kwatery.

5a.
Zamieszczający reprezentujący Agencję Nieruchomości zobowiązuje się do umieszczenia w treści ogłoszenia informacji o kwocie prowizji, którą płaci Najemca przy podpisywaniu umowy.

6.
Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia lub zmiany treści ogłoszenia, jeżeli nie będzie ono spełniać wymagań niniejszego regulaminu, którego znajomość Zamieszczający potwierdza przy zamieszczaniu ogłoszenia. Administrator zastrzega sobie prawo nie podawania powodów usunięcia lub zmiany treści ogłoszenia.

7.
Administrator zastrzega sobie prawo do gromadzenia i wykorzystania do użytku własnego (identyfikacji użytkownika i jego konta, zapewnieniem przestrzegania zasad niniejszego regulaminu, promocji i reklamy, oraz innych celów związanych z prowadzeniem Serwisu) adresów e-mailowych, treści ogłoszeń i wypowiedzi oraz innych danych osobowych na co Zamieszczający wyraża zgodę. Korzystając Serwisu użytkownicy akceptują zasady zawarte w Polityce Prywatności.

8.
Administrator przechowuje bezterminowo wszystkie dane zawierające adres IP użytkownika, jego imię, nazwisko, e-mail i datę połączenia. Informacje te mogą być wykorzystane w przypadku naruszenia regulaminu Serwisu lub prawa polskiego. Administrator zastrzega sobie prawo do udostępnienia posiadanych danych osobowych organom prawnym wtedy, gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie złamania regulaminu naszego serwisu lub prawa polskiego. Akceptując regulaminu przy dodawaniu ogłoszenia, Zamieszczający zgadza się na powyższe w myśl z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 27 sierpnia 1997 r. oraz Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.

9.
W żadnych okolicznościach Administrator nie będzie ponosić względem Zamieszczającego odpowiedzialności za szczególne, incydentalne lub wtórne szkody, bez względu na to czy powstaną one w związku z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy, wykroczeniem oraz bez względu na to że Administrator został pouczony o możliwości zaistnienia takiej szkody. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność oferty zawartej w ogłoszeniu, a także za prawdziwość i rzetelność opisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem serwisu ogłoszeniowego.

10.
Wszystkie dane, informacje znajdujące się na stronach Serwisu są własnością Serwisu. Ich kopiowanie i wykorzystywanie do celów prywatnych lub publicznych bez uprzedniej, pisemnej zgody Serwisu podlega karze przewidzianej w Kodeksie Cywilnym.

11.
Zamieszczający oświadcza że przed dodaniem ogłoszenia do Serwisu przeczytał i zrozumiał treść niniejszego Regulaminu.

12.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

13.
Regulamin obowiązuje od dnia 17.07.2013 r.

14.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług.
Menu podstrony:
Wyszukaj oferty:

Cena wynajmu:
oddo
parametry zaawansowane
Partnerzy: